Condiții generale de vânzare

Condiții generale de vânzare

1 DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Acești Termeni și Condiții Generale se aplică tuturor tranzacțiilor în care Bühnen Polska Sp. z o. o. (denumită în continuare: Vânzător) este o entitate care furnizează un serviciu caracteristic, în special este vânzător sau furnizor de produse sau furnizează servicii unui terț (denumit în continuare: Cumpărător).

1.2 În cazul în care Vânzătorul a încheiat un acord-cadru și/sau alt acord cu Cumpărătorul, a transmis o ofertă, o invitație de a depune oferte sau de a încheia un acord, o comandă către Cumpărător sau conduce negocieri cu Cumpărătorul sau se află în alte relațiilor, prevederile Termenilor și Condițiilor Generale se vor aplica în mod corespunzător și unor astfel de contracte, oferte, invitații de a depune oferte sau de a încheia un contract, comenzi, negocieri sau alte relații, cu condiția ca subiectul relației să fie prestația caracteristică Vânzătorului. .

1.3 În cazul oricărui conflict între Termenii și Condițiile Generale și prevederile contractelor, ofertelor, invitațiilor de a depune oferte sau de a încheia un contract, comenzi, conținutul declarațiilor făcute în cursul negocierilor și conținutul altor relații, acestea va prevala asupra Termenilor si Conditiilor Generale, in masura permisa de prevederile legii general aplicabile.

1.4 În cazul în care Cumpărătorul folosește propriile prevederi contractuale standard, în cazul oricărui conflict între prevederile acestora și prevederile Termenilor și Condițiilor Generale, prevederile acestor Termeni și Condiții Generale se vor aplica între Părți.

2 OFERTE SI COMENZI

2.1 Toate informațiile despre Vânzător despre produsele sau serviciile sale, inclusiv descrierile produselor sau serviciilor și prețurile acestora, în special liste de prețuri, materiale publicitare și întrebări, puse la dispoziție sub orice formă sau conținut, nu constituie o ofertă în sensul art. . 66 Cod civil, ci o invitație de a depune oferte, cu excepția cazului în care Vânzătorul a indicat în mod expres altfel în scris sau electronic.

2.2 Ofertele și comenzile Cumpărătorului pentru produsele sau serviciile Vânzătorului vor fi considerate acceptate pentru executare de către Vânzător numai în cazul confirmării scrise sau electronice a acceptării pentru executare de către Vânzător sau în cazul livrării produsului sau furnizării produsului. serviciu de către Vânzător, în măsura în care produsele au fost livrate și/sau au fost furnizate servicii. Vânzătorul nu poate accepta ofertele Cumpărătorului în temeiul art. 682 CC

2.3 Acorduri încheiate de Vânzător și Cumpărător în modul specificat în secțiunea 2.2. de mai sus, va fi considerată încheiată în ziua în care Vânzătorul transmite o confirmare scrisă sau electronică de acceptare a ofertei sau a comenzii pentru executare sau din momentul începerii serviciului sau din momentul livrării primului lot de produs către Cumpărător. .

2.4 Acordurile încheiate ca urmare a acceptării de către Cumpărător a ofertei Vânzătorului se consideră încheiate în ziua în care Vânzătorul primește confirmarea acceptării ofertei, transmisă în scris sau electronic.

2.5 Acorduri încheiate de Vânzător și Cumpărător în modul specificat în secțiunea 2.2 sau secțiunea 2.4 de mai sus se consideră a fi încheiat la sediul social al Vânzătorului.

2.6 Ofertele depuse de Cumpărător, altele decât ofertele depuse în prezența Vânzătorului sau prin intermediul comunicării directe la distanță, sunt obligatorii pentru Cumpărător pentru o perioadă de 14 zile, cu excepția cazului în care ofertele Cumpărătorului indică o perioadă diferită. Perioada de valabilitate a ofertei specificata in acesti Termeni si Conditii Generale este tratata ca perioada de valabilitate a ofertei indicata direct in oferta in sine.

2.7 Vânzătorul poate trimite oferte Cumpărătorului. În cazul în care Vânzătorul depune o ofertă Cumpărătorului, numai acceptarea ofertei de către Cumpărător fără rezerve duce la încheierea unui acord între părți. O rezervare din teza anterioară este tratată ca incluzând o rezervare în oferta Vânzătorului conform căreia oferta poate fi acceptată numai fără rezerve.

2.8 Furnizarea de către Cumpărător a adreselor de e-mail către Vânzător este considerată, în absența oricăror rezerve contrare, în scris sau electronic, ca o confirmare de către Cumpărător că Cumpărătorul a acordat împuternicire persoanelor care utilizează aceste adrese pentru a acționa asupra în numele Cumpărătorului, în special pentru a transmite oferte și comenzi.

3 LIVRĂRI ȘI DATE

3.1 Cumpărătorul este obligat să accepte sau să ridice livrarea sau serviciul Vânzătorului imediat după ce Vânzătorul prezintă cumpărătorului bunurile pentru livrare sau serviciul pentru executare, într-un loc din Polonia indicat de către Vânzător.

3.2 În cazul în care primirea de către Cumpărător a produsului sau serviciului este întârziată din motive imputabile Cumpărătorului, Vânzătorul are dreptul de a: a) plasa produsele și materialele necesare producerii produsului sau prestării serviciului în depozit pe cheltuiala și riscul Cumpărătorului; b) retragerea din contract sau parte a acestuia în termen de 6 luni de la data întârzierii, c) solicitarea de despăgubiri de la Cumpărător.

3.3 Vânzătorul are dreptul să livreze produse și să furnizeze servicii în loturi. Efectuarea livrărilor sau serviciilor către Cumpărător este parțial importantă pentru Cumpărător datorită naturii serviciilor furnizate de către Vânzător și a produselor furnizate de acesta.

3.4 Sunt permise abateri tehnologice de la cantitatea de produse livrate, care nu depășesc 3% din valoarea totală netă a livrării. Într-un astfel de caz, Cumpărătorul este obligat să plătească prețul pentru produsele livrate în sumă ajustată la livrarea efectivă, în plus sau în minus.

3.5 Vânzătorul este obligat să respecte datele de livrare sau termenii serviciilor numai dacă acestea sunt convenite de către părți în scris, sub sancțiunea nulității.

3.6 Cumpărătorul este obligat să coopereze cu Vânzătorul în executarea contractului. Termenele de realizare a unor activități specifice de către Vânzător sunt suspendate până la data livrării de către Cumpărător a tuturor documentelor, informațiilor, aprobărilor și acceptărilor necesare pentru executarea corectă și legală a contractului de către Vânzător și pentru îndeplinirea de către Cumpărător a tuturor celorlalte obligațiile Cumpărătorului care decurg din obligația sa de a coopera, precum și cumpărătorul care efectuează orice plăți convenite a căror scadență este anterioară datei prestării serviciului sau livrării.

3.7 Atunci când condițiile de prestare a serviciilor de către Vânzător sunt modificate din motive imputabile Cumpărătorului, termenele de realizare a unor activități specifice de către Vânzător sunt prelungite în conformitate cu timpul necesar îndeplinirii obligațiilor suplimentare care decurg din sau sunt legate de această modificare sau obligaţii de altă natură decât cea iniţială.conţinut.

3.8 Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractele cu Cumpărătorul dacă contractantul Vânzătorului, din motive pentru care Vânzătorul nu este responsabil, nu a executat sau a executat incorect contractul cu Vânzătorul în așa fel încât Vânzătorul nu poate îndeplini obligația sa față de Vânzător din motive Cumpărător. Vânzătorul are dreptul la acest drept în termen de 3 luni de la data la care contractantul Vânzătorului este în nerespectare față de Vânzător.

4 LOCUL DE EXECUTARE A OBLIGATIEI,

TRENDAREA RISCURILOR ȘI AMBALAREA

4.1 Riscul de pierdere sau deteriorare a produsului trece la Cumpărător la primirea produsului de către Cumpărător, dar nu mai târziu de momentul specificat în secțiunea 3 .1. de mai sus și nu mai târziu de momentul în care produsul părăsește depozitul Vânzătorului. Riscul de mai sus este transferat și Cumpărătorului dacă produsele sunt livrate de către Vânzător Cumpărătorului folosind transportul propriu sau transportul transportatorului.

4.2 Vânzătorul are dreptul de a alege ambalajul și mijlocul de transport.

5 PRETURI

5.1 Prețurile produselor și remunerația pentru serviciile furnizate de Vânzător sunt prețuri nete și nu includ costuri suplimentare legate de vânzarea sau livrarea produsului sau furnizarea serviciului. Aceste costuri, în special costurile de transport, transport și ambalare, sunt suportate de Cumpărător.

5.2 Trimiterea unei oferte sau a unei comenzi de către Cumpărător constituie acceptarea de către Cumpărător a costurilor suplimentare menționate în secțiunea de mai sus.

5.3 Dacă oferta sau comanda Cumpărătorului are o valoare mai mică de 150 PLN net, Vânzătorul are dreptul de a majora prețul produsului sau remunerația pentru serviciu cu 25 PLN net pentru gestionarea unei comenzi mici.

5.4 În cazul în care din perioada încheierii contractului la care se face referire la secțiunea 2.3 sau 2.4 de mai sus, până la data termenului convenit pentru prestarea serviciului sau livrarea produsului, sau dacă un astfel de termen limită nu a fost stabilit, au trecut mai mult de 3 luni până la data prestării serviciului sau livrării sau în cazul în care termenul convenit de finalizare a fost prelungit peste 3 luni din motive imputabile Cumpărătorului, Vânzătorul are dreptul de a ajusta prețurile produselor sau remunerația pentru servicii. Indexarea se efectuează în conformitate cu indicele trimestrial de preț al totalului bunurilor și serviciilor, anunțat de Președintele Oficiului Central de Statistică și aplicabil în trimestrul în care se încadrează data convenită pentru prestarea serviciului sau livrarea produsului sau , în lipsa unei date stabilite, data prestării serviciului sau livrării bunurilor.

5.5 Din cauza întârzierilor în plățile Cumpărătorului, Vânzătorul are dreptul la dobândă contractuală în cuantumul dobânzii maxime, determinată în conformitate cu prevederile legii general aplicabile.

5.6 În cazul unor întârzieri în plățile Cumpărătorului, Vânzătorul are dreptul să se abțină de la îndeplinirea contractelor cu Cumpărătorul până când Cumpărătorul achită sumele datorate. Într-un astfel de caz, neexecutarea Contractelor de către Vânzător în perioada până când Cumpărătorul stinge creanțele scadente nu are ca rezultat răspunderea Vânzătorului pentru daune, iar termenele limită pentru executarea contractului de către Vânzător sunt suspendate pentru perioada până la data Cumpărătorul plătește creanțele scadente ale Vânzătorului.

6 FACTURI ȘI PLAȚI

6.1 În cazul în care obiectul obligației Cumpărătorului este o sumă de bani exprimată într-o valută străină, Cumpărătorul este obligat să efectueze plata într-o valută străină, ceea ce nu încalcă dreptul Vânzătorului de a cere plata în zloți polonezi în situațiile prevăzute la prevederile legii general aplicabile.

6.2 În cazul în care valoarea datoriilor Cumpărătorului este exprimată într-o valută străină și plata se face în zloți polonezi, valoarea datoriilor în zloți polonezi este determinată pe baza cursului de vânzare al monedei băncii în care Vânzătorul are un cont, anunțat în ziua emiterii facturii sau a altui document contabil. În cazul în care este imposibil să se determine cursul de schimb în conformitate cu teza de mai sus, valoarea pasivului se determină în funcție de cursul de vânzare al monedei băncii în care Vânzătorul are un cont anunțat la data scadenței cererii.

6.3 Plățile se fac prin transfer bancar în cont și la data indicată pe factura cu TVA sau, în lipsa unei astfel de indicații, indicată în contract. Dacă în contract sau pe factură nu este indicat un termen de plată, termenul de plată este de 30 de zile, socotite de la data emiterii facturii.

6.4 Ziua plății este considerată a fi ziua în care contul bancar al Vânzătorului este debitat sau, respectiv, creditat.

6.5 Cumpărătorul este de acord să deducă unilateral creanțele Vânzătorului din creanțele Cumpărătorului, inclusiv creanțele care nu sunt încă scadente.

6.6 Deducerile unilaterale de către Cumpărător din creanțele Vânzătorului necesită acordul prealabil al Vânzătorului, exprimat în scris.

6.7 În cazul în care Cumpărătorul are mai multe datorii de același tip față de Vânzător, Vânzătorul are dreptul de a indica pentru ce datorie Cumpărătorul și-a îndeplinit obligația. Prevederea de mai sus se va aplica în mod corespunzător pentru acumularea creanțelor într-o singură datorie și, cu excepția cazului în care Vânzătorul indică altfel, se presupune că acumularea a fost făcută în principal pentru creanțe incidentale.

6.8 Cumpărătorul autorizează Vânzătorul să emită facturi cu TVA fără semnătura Cumpărătorului.

6.9 Trimiterea de către Vânzător a unei facturi cu TVA către Cumpărător echivalează cu solicitarea Cumpărătorului să plătească suma indicată pe factura cu TVA.

7 REZERVAREA PROPRIETĂȚII PRIVIND ARTICOLE

VÂNDUT

7.1 Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra produselor vândute Cumpărătorului și a altor articole livrate de către Vânzător Cumpărătorului (denumite în continuare în mod colectiv: bunuri rezervate) până când Cumpărătorul a achitat toate creanțele, inclusiv creanțele incidentale, datorate Vânzătorului.

7.2 Până când dreptul de proprietate asupra bunurilor rezervate nu este transferat Cumpărătorului: a) nu are dreptul de a vinde în continuare bunurile rezervate sau de a le greva cu vreun drept, inclusiv dreptul de garanție, b) este obligat să exercite cea mai mare grijă în depozitarea bunurile rezervate, in conformitate cu reglementarile si standardele tehnice aplicabile in acest sens, inclusiv asigurarea conditiilor corespunzatoare de depozitare si protectie impotriva pierderii si deteriorarii, precum si depozitarea bunurilor rezervate separat de alte bunuri si marcarea in mod clar si vizibil a bunurilor rezervate ca fiind proprietatea Vânzătorului. Vânzătorul are dreptul de a intra în locul în care sunt depozitate bunurile rezervate pentru a verifica respectarea acestor condiții de către Cumpărător.

7.3 Cumpărătorul are dreptul de a prelucra, transforma, combina sau amesteca bunurile rezervate exclusiv Vânzătorului și cu acordul prealabil scris al Vânzătorului. În cazul prelucrării, transformării, combinării sau amestecării bunurilor rezervate cu alte bunuri care nu aparțin Vânzătorului, acesta este un act săvârșit cu rea-credință. În ceea ce privește articolele noi rezultate din combinare sau amestecare, Vânzătorul dobândește coproprietate în proporția dintre valoarea bunurilor rezervate și valoarea totală a articolelor noi. Într-un astfel de caz, articolele noi rezultate din procesul de combinare sau amestecare a mărfurilor rezervate devin și bunuri rezervate în sensul acestor Termeni și Condiții Generale.

7.4 În cazul vânzării mărfurilor rezervate către terți, aceasta constituie un transfer simultan către Vânzător a creanțelor Cumpărătorului față de terți, precum și a oricăror creanțe față de terți asigurători care decurg sau pot apărea ca urmare a sau în legătură cu vânzarea bunurilor rezervate.

7.5 În cazul exportului de mărfuri rezervate, acesta constituie un transfer simultan către Vânzător al creanțelor Cumpărătorului față de instituțiile de credit naționale și străine, apărute sau care ar putea apărea ca urmare a sau în legătură cu exportul, în special creanțe provenite din comenzi de colectare, acreditive sau confirmări de acreditiv, precum și sub garanții și garanție.

7.6 Când mărfurile rezervate sunt eliminate sau exportate după combinare sau amestecare, așa cum este indicat în secțiunea 7.3 de mai sus, creanțele menționate la secțiunea 7.4 si 7.5 de mai sus sunt transferate Vanzatorului in suma pana la valoarea creantelor datorate Vanzatorului fata de Cumparator, impreuna cu creantele accesorii.

7.7 Prevederile paragrafelor de mai sus nu constituie o prelungire a termenului limită de plată a creanțelor Cumpărătorului către Vânzător sau eliberează Cumpărătorul de datorii.

7.8 Vânzătorul are dreptul de a recupera creanțele la care are dreptul în temeiul cesiunii de creanțe menționate în paragrafele de mai sus de la data la care Cumpărătorul nu își stinge obligațiile față de Vânzător sau de la data la care procedura de executare silită. au fost inițiate împotriva Cumpărătorului. Într-un astfel de caz, Cumpărătorul este obligat să furnizeze imediat Vânzătorului toate informațiile și documentele necesare executării creanțelor transferate de către Vânzător, precum și să notifice debitorii cu privire la transfer.

8 RESPONSABILITATE

8.1 Vânzătorul nu va fi răspunzător față de Cumpărător pentru daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare, instalarea sau punerea în funcțiune defectuoasă, funcționarea defectuoasă sau neglijentă sau ca urmare a renovării efectuate incorect a bunurilor sau serviciilor Vânzătorului de către Cumpărător sau terți.

8.2 La cererea Vânzătorului, Cumpărătorul este obligat să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a sprijini Vânzătorul în soluționarea oricăror litigii la care Vânzătorul poate fi parte în legătură cu încălcarea drepturilor terților ridicate în legătură cu Condițiile Generale și Condiții.

8.3 Rezervarea penalităților contractuale nu exclude Vânzătorul de a solicita de la Cumpărător despăgubiri care depășesc valoarea penalității rezervate.

8.4 Vânzătorul este răspunzător pentru produsele și efectul serviciilor furnizate numai în sfera de aplicare a caracteristicilor lor tehnologice cu prevederile legale general aplicabile și în sfera de aplicare a conformității compoziției produsului sau efectului serviciului cu caietul de sarcini furnizat (certificat).

8.5 Vânzătorul nu este responsabil pentru caracterul adecvat al serviciilor sau produselor vânzătorului pentru scopurile Cumpărătorului. Informatiile Vanzatorului cu privire la posibilitatea utilizarii subiectului serviciilor sau produselor constituie doar sugestii care necesita verificare de catre Cumparator, in special prin efectuarea de teste corespunzatoare.

9 GARANȚIE, PLÂNGERI

9.1 Cumpărătorul este obligat să verifice subiectul bunurilor sau serviciilor imediat după primirea acestuia, în special pentru a verifica caracterul complet, conformitatea cantitativă cu comanda și funcționarea corectă.

9.2 Cumpărătorul este obligat să raporteze Vânzătorului existența defectelor vizibile ale produselor sau articolelor de serviciu în termen de opt zile calendaristice de la primirea produsului sau de la prestarea serviciului, precum și orice defecțiuni care devin evidente ulterior, în termen de opt zile calendaristice de la detectarea acestora , sub sancțiunea pierderii drepturilor de garanție și a lipsei de răspundere a Vânzătorului pentru daune cauzate de defecte. Vânzătorul este obligat să îndeplinească obligațiile care decurg din garanție pe o perioadă de un an de la data la care riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor a fost transferat Cumpărătorului în conformitate cu prezentele Condiții Generale. Sunt excluse garanția și răspunderea Vânzătorului pentru livrarea unui produs folosit.

9.3 În cazul în care Vânzătorul acceptă reclamația, Cumpărătorul este obligat să îi permită Vânzătorului, în termenul stabilit de Vânzător, la opțiunea Vânzătorului: să înlăture defectul, să livreze un articol fără defect sau să execute din nou serviciul defect.

9.4 În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contract din cauza defectelor produsului sau serviciilor furnizate, răspunderea Vânzătorului pentru daune în acest sens este exclusă.

9.5 Vânzătorul suportă costurile legate de înlăturarea defectelor raportate în conformitate cu secțiunea 9.2. de mai sus numai în măsura costurilor suportate atunci când produsul sau elementul de serviciu se află la sediul Cumpărătorului sau în alt loc convenit în scris de către părți. Cumpărătorul suportă costuri suplimentare rezultate din mutarea produsului sau a articolului de serviciu în alt loc, în special costurile de transport, costurile rutiere, costurile cu forța de muncă și materialele.

9.6 Depunerea unei reclamații nu suspendă termenul de plată pentru Vânzător.

9.7 Vânzătorul nu este responsabil pentru uzura normală a produsului sau efectul serviciului, în special pentru uzura consumabilelor, inclusiv a fluidelor.

9.8 În cazul în care Cumpărătorul își exercită drepturile în temeiul garanției, perioada de garanție nu va fi prelungită cu perioadele de executare de către Vânzător a obligațiilor care decurg din garanție.

9.9 În cazul în care Vânzătorul acordă o garanție pentru produs sau obiectul serviciului, în lipsa altor rezerve scrise sau electronice, se presupune că prevederile prezentului punct 9 de mai sus se aplică garanției în mod corespunzător.

9.10 În cazul specificat în paragraful de mai sus, în lipsa altor rezerve scrise sau electronice, se presupune că garanția a fost acordată timp de un an de la data livrării bunului sau a articolului de serviciu sau emiterea unei facturi în acest sens , în funcție de care perioadă este mai scurtă.

10 FORTA MAJORA

10.1 Vânzătorul nu va fi răspunzător dacă neîndeplinirea obligației a fost cauzată de forță majoră. În special, într-un astfel de caz, Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru prestarea la timp a serviciilor și livrările de produse sau pentru penalitățile contractuale.

10.2 Forța majoră la care se face referire în secțiunea 10.1 înseamnă un eveniment extraordinar, extern, care nu a putut fi prevăzut și care nu a putut fi prevenit, în special război, inundații, incendii sau alte dezastre naturale, chiar dacă acestea au avut loc împreună cu contractorii Vânzătorului.

10.3 Cumpărătorul nu poate invoca forța majoră dacă aceasta a survenit după termenul limită de îndeplinire a obligației Cumpărătorului, sau dacă Cumpărătorul nu a informat Vânzătorul imediat după apariția acesteia, în scris sau electronic.

10.4 În cazul în care obstacolul rezultat din forța majoră, care împiedică executarea contractului, durează mai mult de 30 de zile, Vânzătorul poate rezilia contractul cu efect imediat.

11 SECURITATE

11.1 Dacă valoarea obligației Cumpărătorului față de Vânzător este sau este de așteptat să fie peste 50.000,00 PLN, Vânzătorul are dreptul de a cere Cumpărătorului să furnizeze Vânzătorului conținutul solicitat de către Vânzător, în termen de 30 de zile de la transmiterea unei astfel de cereri. , pentru a asigura îndeplinirea obligației Cumpărătorului, în special, o garanție, o cambie cu o garanție, o asigurare corespunzătoare, garanții, inclusiv o garanție bancară. În sensul prezentului alineat, în cazul în care valoarea obligației este exprimată într-o valută străină, cursul mediu de schimb BNB anunțat la data determinată în conformitate cu alin. 5.2. de mai sus.

11.2 În cazul în care Cumpărătorul nu oferă garanția menționată în secțiunea 11.1 de mai sus, în termenul specificat în cele menționate mai sus alin., Vanzatorul are dreptul de a se retrage din toate contractele incheiate cu Cumparatorul. Solicitarea Vânzătorului de securitate la care se face referire în secțiunea 11.1 de mai sus, suspendă perioada de termene pentru efectuarea activităților de către Vânzător pentru perioada în care Cumpărătorul este obligat să asigure securitatea.

12 DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

12.1 Furnizarea unui produs sau furnizarea unui serviciu către Cumpărător nu va constitui în niciun fel un transfer al dreptului de autor sau al drepturilor de proprietate industrială de către Vânzător către Cumpărător, sau acordarea unei licențe în acest sens.

12.2 Cumpărătorul se asigură că furnizarea de informații și documentație către Vânzător în scopul executării contractului nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale terților.

12.3 Dacă, în urma executării contractului, se dezvoltă o invenție, un model de utilitate sau industrial, o marcă sau un proiect de raționalizare, Cumpărătorul nu va solicita brevete, drepturi de protecție, drepturi suplimentare de protecție, drepturi de înregistrare sau alte drepturi. în acest sens sau să încheie orice acord de licență pentru sine și nu va cere remunerație suplimentară în acest sens. Mai mult, dacă o invenție, un model de utilitate sau un desen industrial este realizat ca urmare a executării contractului de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul de a obține un brevet de invenție sau un drept de protecție pentru modelul de utilitate precum și dreptul de înregistrare. desenul industrial fără nicio remunerație suplimentară pentru Cumpărător.

12.4 Cumpărătorul va transfera Vânzătorului toate drepturile de autor și drepturile conexe care apar ca urmare a executării contractului cu Vânzătorul și la care Cumpărătorul are dreptul în totalitate sau ca proprietate comună.

13 CONFIDENȚIALITATE

13.1 Cumpărătorul este obligat să păstreze secretul și să nu transfere, dezvăluie sau să utilizeze fără acordul scris al Vânzătorului orice informații obținute pe durata contractului, în special secrete comerciale și secrete referitoare la întreprinderea Vânzătorului, precum și clienții și alte entități aferente acestora și conținutul Termenilor și condițiilor generale [Informații confidențiale].

13.2 Cumpărătorul poate folosi Informațiile Confidențiale numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a Termenilor și Condițiilor Generale și este obligat, la cererea Vânzătorului, să returneze imediat Vânzătorului toate suporturile care conțin Informații Confidențiale, inclusiv copiile.

13.3 Obligațiile de mai sus nu se aplică informațiilor care sunt sau vor deveni disponibile public fără vina Cumpărătorului sau a căror dezvăluire este solicitată de o autoritate de stat autorizată sau care este supusă dezvăluirii conform legii aplicabile general.

13.4 Obligațiile menționate mai sus sunt nelimitate în timp și rămân obligatorii chiar și după expirarea Termenilor și Condițiilor Generale.

13.5 Vânzătorul are dreptul de a furniza informații confidențiale referitoare la Cumpărător entităților legate de Vânzător.

14 DATE PERSONALE, INFORMAȚII COMERCIALE

14.1 Cumpărătorul se va asigura că toate datele cu caracter personal sunt transferate Vânzătorului în conformitate cu prevederile legii general aplicabile, în special Cumpărătorul este obligat să asigure, dacă este posibil din punctul de vedere al legii general aplicabile: a) dreptul vânzătorului de a prelucra date cu caracter personal, b) dreptul Vânzătorului de a introduce date cu caracter personal în baze de date, c) obținerea tuturor acordurilor necesare ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, în vederea prelucrării acestor date de către Vânzător, d) îndeplinirea tuturor obligațiilor de informare față de persoanele ale căror datele cu caracter personal sunt prelucrate, și în raport cu paragrafele . 14.3 de mai jos.

14.2 Dacă terți depun pretenții împotriva Vânzătorului în legătură cu datele lor personale obținute de către Vânzător de la Cumpărător sau în legătură cu îndeplinirea Termenilor și Condițiilor Generale, Cumpărătorul va satisface pretențiile terților împotriva Vânzătorului.

14.3 Dacă este furnizată adresa de e-mail a Vânzătorului sau a persoanelor care acționează în numele acestuia, aceasta constituie furnizarea adresei și în scopul trimiterii de informații comerciale de către Vânzător la aceste adrese în sensul Legii privind furnizarea servicii electronice.

15 COMUNICAREA PĂRȚILOR

15.1 Orice comunicare între părți, inclusiv transmiterea comenzilor și ofertelor și livrarea scrisorilor legate de implementarea Termenilor și condițiilor generale, are loc prin poștă la adresele sediului social al părților sau la numărul de fax sau e -adresă de e-mail convenită anterior în scris de către părți.

15.2 În cazul modificării adresei, inclusiv a adresei de e-mail sau a numărului de fax, Cumpărătorul este obligat să notifice imediat Vânzătorul, în scris, despre schimbare, în caz contrar livrarea la adresa sau numărul de fax cunoscut anterior este considerată efectivă.

16 DISPOZIȚII FINALE

16.1 Termenii și condițiile generale sunt guvernate exclusiv de legea poloneză.

16.2 Utilizarea mărcilor comerciale sau a numelui vânzătorului de către Cumpărător, precum și referirea la cooperarea cu Vânzătorul în contactele cu contractanții sau la publicarea acestei cooperări și orice altă utilizare a mărcilor comerciale sau a numelui vânzătorului este permisă numai cu acordul prealabil scris al vanzatorul.

16.3 Dacă una sau mai multe prevederi ale Termenilor și Condițiilor Generale sunt sau devin invalide sau ineficiente, aceasta nu va afecta valabilitatea sau eficacitatea prevederilor rămase ale acestora. În locul prevederii invalide sau ineficiente, se va aplica prevederea Termenilor și Condițiilor Generale care se apropie cel mai mult de atingerea scopului urmărit de Părți.

16.4 Cumpărătorul nu poate transfera drepturile sau obligațiile sale față de Vânzător fără acordul prealabil scris al Vânzătorului.

16.5 În cazul în care există îndoieli de interpretare, versiunea poloneză a Termenilor și condițiilor generale va prevala.

16.6 Orice dispută care poate apărea din executarea contractului sau în legătură cu acesta va fi soluționată de o instanță comună poloneză care are jurisdicție în conformitate cu legea poloneză pentru sediul social al Vânzătorului. Dacă Vânzătorul nu are sediul social în Polonia, instanța competentă va fi la Wrocław.