Ogólne Warunki Sprzedaży
  • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
  • Nasze usługi serwisowe
    W celu zapewnienia długiej żywotności naszej technologii aplikacji oferujemy profesjonalne usługi serwisowe.
  • seria wing.line
    Większa wydajność oraz lepsza ergonomia - seria wing.line
  • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
  • Nasze usługi serwisowe
  • seria wing.line

Kleje

Kleje Hot Melt od BÜHNEN są niezastąpione w wielu branżach.

Urządzenia do topienia

Urządzenia do klejów Hot Melt – konsekwentny rozwój i dostosowanie.
Części kompatybilne

W ramach naszej oferty one4all – Części kompatybilne oferujemy części zamienne dla producentów takich jak Nordson, Robatech i ITW-Dynatec.

Odnowiony

Wysokiej jakości technologia klejenia na gorąco odnowiona przez profesjonalistów.

Ogólne Warunki Sprzedaży

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich transakcji, w których Bühnen Polska Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający) jest podmiotem spełniającym świadczenie charakterystyczne, w szczególności jest sprzedającym lub dostawcą produktów lub świadczącym usługi na rzecz podmiotu trzeciego (dalej: Kupujący).

1.2 W przypadku gdy Sprzedający zawarł z Kupującym umowę ramową lub/i inną umowę, złożył Kupującemu ofertę, zaproszenie do składania ofert lub zawarcia umowy, zamówienie, lub prowadzi z nim negocjacje, lub pozostaje w innych stosunkach, postanowienia Ogólnych Warunków mają odpowiednie zastosowanie też do takich umów, ofert, zaproszeń do składania ofert lub zawarcia umowy, zamówień, negocjacji lub innych stosunków, o ile przedmiotem stosunku jest świadczenie charakterystyczne Sprzedającego.

1.3 W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków z postanowieniami umów, ofert, zaproszeń do składania ofert lub zawarcia umowy, zamówień, treści oświadczeń złożonych w toku negocjacji oraz treści innych stosunków, mają one pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami, w zakresie dozwolonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

1.4 W razie stosowania przez Kupującego własnych postanowień o charakterze wzorców umownych, w razie sprzeczności ich postanowień z postanowieniami Ogólnych Warunków między Stronami obowiązują postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków.

2 OFERTY I ZAMÓWIENIA

2.1 Wszelkie informacje Sprzedającego o jego produktach lub usługach, w tym zawierające opis produktów lub usług i ich ceny, w szczególności cenniki, materiały reklamowe oraz zapytania ofertowe, udostępnione w jakiejkolwiek formie i treści, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert, o ile Sprzedający wyraźnie nie zaznaczył inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej.

2.2 Oferty i zamówienia Kupującego w zakresie produktów lub usług Sprzedającego uważa się za przyjęte przez Sprzedającego do realizacji, jedynie w przypadku pisemnego lub w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego lub w przypadku dostarczenia produktu lub wykonania usługi przez Sprzedającego, w zakresie, w jakim produkty zostały dostarczone i/lub usługi zrealizowane. Wyłącza się możliwość przyjęcia przez Sprzedającego ofert Kupującego w trybie art. 682 k.c.

2.3 Umowy zawarte przez Sprzedającego i Kupującego w trybie wskazanym w ust. 2.2. powyżej, uznaje się za zawarte z w dniu wystosowania przez Sprzedającego pisemnego lub w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia oferty lub zamówienia do realizacji lub z momentem rozpoczęcia wykonywania usługi lub z momentem dostarczeniem Kupującemu pierwszej partii produktu.

2.4 Umowy zawarte w trybie przyjęcia przez Kupującego oferty Sprzedającego uznaje się za zawarte w dniu otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia oferty, wystosowanego w formie pisemnej lub elektronicznej.

2.5 Umowy zawarte przez Sprzedającego i Kupującego w trybie wskazanym w ust. 2.2 lub ust. 2.4 powyżej uważa się za zawarte w miejscu siedziby Sprzedającego.

2.6 Oferty składane przez Kupującego, inne niż oferty złożone w obecności Sprzedającego albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wiążą Kupującego przez okres 14 dni, o ile oferty Kupującego nie wskazują innego terminu. Termin związania ofertą określony niniejszymi Ogólnymi Warunkami traktuje się jak termin związania ofertą wskazany bezpośrednio w samej ofercie.

2.7 Sprzedający może składać oferty Kupującemu. W przypadku złożenia przez Sprzedającego oferty Kupującemu, jedynie przyjęcie przez Kupującego oferty bez zastrzeżeń skutkuje zawarciem umowy między stronami. Zastrzeżenie zdania poprzedniego traktuje się jak zawarcie w ofercie Sprzedającego zastrzeżenia, że oferta może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

2.8 Udostępnienie Sprzedającemu adresów e-mail przez Kupującego uważa się, w braku odmiennych zastrzeżeń w formie pisemnej lub elektronicznej, za potwierdzenie przez Kupującego udzielenia przez Kupującego pełnomocnictwa osobom używających tych adresów do działania w imieniu Kupującego, w szczególności do składania ofert i zamówień.

3 DOSTAWY I TERMINY

3.1 Kupujący jest obowiązany do przyjęcia lub odebrania dostawy lub usługi Sprzedającego niezwłocznie po przedstawieniu Kupującemu przez Sprzedającego towaru do wydania lub usługi do wykonania, w miejscu na terenie Polski wskazanym przez Sprzedającego.

3.2 Gdy odebranie przez Kupującego produktu lub przyjęcie usługi jest opóźnione z przyczyn leżących po stronie Kupującego, to Sprzedający jest uprawniony do: a) oddania produktów i materiałów koniecznych do wyprodukowania produktu lub wykonania usługi do magazynowania na koszt i ryzyko Kupującego, b) odstąpienia od umowy lub jej części w terminie do 6 miesięcy od dnia powstania opóźnienia, c) dochodzenia odszkodowania od Kupującego.

3.3 Sprzedający jest uprawniony do dokonywania dostaw produktów oraz wykonania usług partiami. Wykonanie dostaw lub usług na rzecz Kupującego częściowo ma znaczenie dla Kupującego ze względu na właściwość usług świadczonych przez Sprzedającego oraz produktów przez niego dostarczanych.

3.4 Dopuszczalne są uwarunkowane technologicznie odchylenia od ilości dostarczonych produktów nie przekraczające 3% łącznej wartości dostawy netto. Kupujący w takim wypadku obowiązany jest zapłacić cenę za dostarczone produkty w wysokości skorygowanej do rzeczywistej dostawy odpowiednio na plus lub na minus.

3.5 Sprzedający jest związany terminami dostaw lub terminami wykonania usług jedynie w przypadku, gdy zostaną one uzgodnione przez strony pisemnie pod rygorem nieważności.

3.6 Kupujący jest zobowiązany współpracować ze Sprzedającym w ramach wykonywania umowy. Bieg terminów do wykonania określonych czynności przez Sprzedającego jest zawieszony na czas do dnia dostarczenia przez Kupującego wszystkich dokumentów, informacji, dopuszczeń, akceptacji niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania umowy przez Sprzedającego oraz spełnieniem przez Kupującego wszystkich pozostałych powinności Kupującego wynikających z jego zobowiązania do współpracy, a także dokonania przez Kupującego wszelkich uzgodnionych płatności, których termin płatności wypada przed terminem realizacji usługi lub dostawy.

3.7 Gdy warunki realizacji świadczeń przez Sprzedającego zostają zmienione z przyczyn leżących po stronie Kupującego, terminy do wykonania określonych czynności przez Sprzedającego wydłużają się stosownie do czasu, który jest konieczny do wykonania wynikających z tej zmiany lub z nią związanych dodatkowych obowiązków lub obowiązków o innej niż pierwotna treści.

3.8 Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umów z Kupującym w przypadku, gdy kontrahent Sprzedającego z powodów, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał umowę ze Sprzedającym w taki sposób, że z tego powodu Sprzedający nie jest w stanie wykonać zobowiązania wobec Kupującego. Prawo to przysługuje Sprzedającemu w terminie 3 miesięcy od dnia w którym kontrahent Sprzedającego popadł w opóźnienie w stosunku do Sprzedającego.

4 MIEJSCE WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA,

PRZEJŚCIE RYZYKA ORAZ ZAPAKOWANIE

4.1 Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Kupującego z momentem odbioru produktu przez Kupującego, nie później jednak niż z momentem określonym w ust. 3 .1. powyżej i nie później niż z momentem opuszczenia magazynu Sprzedającego przez produkt. Ryzyko powyższe przechodzi na Kupującego także w przypadku, gdy produkty dostarczane są przez Sprzedającego Kupującemu transportem własnym lub transportem przewoźnika.

4.2 Sprzedający jest uprawniony do wyboru opakowania oraz środka transportowego.

5 CENY

5.1 Ceny produktów i wynagrodzenie za usługi podawane przez Sprzedającego są cenami netto i nie obejmują dodatkowych kosztów związanych ze sprzedażą lub dostawą produktu lub realizacją usługi. Koszty te, w szczególności tj. koszty transportu, przesyłki, opakowania ponosi Kupujący.

5.2 Złożenie przez Kupującego oferty lub zamówienia oznacza akceptację poniesienia przez Kupującego kosztów dodatkowych, o których mowa w ustępie powyżej.

5.3 Jeśli oferta lub zamówienie Kupującego ma wartość mniejszą niż 150 zł netto, Sprzedający ma prawo zwiększyć cenę produktu lub wynagrodzenie za usługę o 25 zł netto z tytułu obsługi małego zamówienia.

5.4 W przypadku, gdy od okresu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 2.3 lub 2.4 powyżej, do dnia ustalonego terminu realizacji usługi lub dostawy produktu, lub w braku ustalenia takiego terminu, do dnia realizacji usługi lub dostawy, upłynie powyżej 3 miesięcy, lub w przypadku, gdy ustalony termin realizacji został wydłużony powyżej 3 miesięcy z przyczyn leżących po stornie Kupującego, Sprzedający ma prawo zwaloryzować ceny produktów lub wynagrodzenie za usługi. Waloryzacja następuje zgodnie z kwartalnym wskaźnikiem cen towarów i usług ogółem, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i obowiązującym w kwartale, w którym przypadł ustalony termin realizacji usługi lub dostawy produktu lub, w braku ustalonego terminu, termin realizacji usługi lub dostawy towaru.

5.5 Z tytułu opóźnień w płatnościach Kupującego Sprzedający jest uprawniony do odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych, określonej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

5.6 W razie opóźnień w płatnościach Kupującego Sprzedający jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem umów z Kupującym, do czasu uregulowania przez Kupującego wymagalnych należności. W takim wypadku niewykonanie Umów przez Sprzedającego w okresie do czasu uregulowania przez Kupującego wymagalnych należności nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Sprzedającego, zaś terminy realizacji umowy ze strony Sprzedającego ulegają zawieszeniu na okres do uregulowania przez Kupującego wymagalnych należności Sprzedającego.

6 FAKTURY I PŁATNOŚCI

6.1 Jeśli przedmiotem zobowiązania Kupującego jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, Kupujący obowiązany jest spełnić świadczenie w walucie obcej, co nie narusza prawa Sprzedającego żądania zapłaty w polskich złotych w sytuacjach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

6.2 W razie gdy wartość zobowiązania Kupującego wyrażona jest w walucie obcej, a płatność następuje w polskich złotych, wartość zobowiązania w polskich złotych ustalana jest na podstawie kursu sprzedaży waluty banku, w którym rachunek posiada Sprzedający, ogłaszanego w dniu wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego. W braku możliwości ustalenia kursu zgodnie ze zdaniem powyższym, wartość zobowiązania ustala się według kursu sprzedaży waluty banku, w którym rachunek posiada Sprzedający ogłaszanego w dniu wymagalności roszczenia.

6.3 Płatności są dokonywane przelewem bankowym na konto i w terminie wskazanymi na fakturze VAT lub w braku takiego wskazania, wskazanego w umowie. W braku wskazania terminu płatności w umowie lub na fakturze obowiązuje 30-dniowy termin płatności, liczony od dnia wystawienia faktury.

6.4 Za dzień zapłaty uznaje się odpowiednio dzień obciążenia lub uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

6.5 Kupujący wyraża zgodę na jednostronne potrącanie należności Sprzedającego z należnościami Kupującego, w tym należności jeszcze niewymagalnych.

6.6 Dokonywanie przez Kupującego jednostronnych potrąceń z należnościami Sprzedającego wymaga uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.

6.7 W przypadku gdy Kupujący posiada wobec Sprzedającego kilka długów tego samego rodzaju, Sprzedający jest uprawniony do wskazania, na poczet jakiego długu nastąpiło spełnienie świadczenia przez Kupującego. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do zarachowania należności w ramach jednego długu, przy czym w braku odmiennego wskazania Sprzedającego przyjmuje się, że zarachowanie nastąpiło w pierwszej kolejności na należności uboczne.

6.8 Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.

6.9 Wystosowanie przez Sprzedającego faktury VAT do Kupującego jest równoznaczne z wezwaniem Kupującego do zapłaty kwoty wskazanej na fakturze VAT.

7 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY

SPRZEDANEJ

7.1 Sprzedający zastrzega prawo do własności sprzedanych Kupującemu produktów oraz innych dostarczonych przez Sprzedającego Kupującemu przedmiotów (dalej łącznie: towar zastrzeżony) aż do dokonania zapłaty przez Kupującego wszystkich należności, w tym należności ubocznych, należnych Sprzedającemu.

7.2 Kupujący aż do czasu przejścia własności towaru zastrzeżonego na Kupującego: a) nie jest uprawniony do dalszego zbywania towaru zastrzeżonego, ani obciążania go jakimikolwiek prawami, w tym prawem zastawu, b) jest obowiązany do zachowania najwyższej staranności w przechowywaniu towaru zastrzeżonego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami technicznymi, w tym zapewnienia odpowiednich warunków składowania oraz zabezpieczenia przed utratą i uszkodzeniem a także przechowywać towar zastrzeżony oddzielnie od innych towarów oraz wyraźnie i widocznie oznakować towar zastrzeżony jako własność Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstępu do miejsca, gdzie są przechowywane towary zastrzeżone, w celu weryfikacji dopełnienia tych warunków przez Kupującego.

7.3 Kupujący jest uprawniony do przetwarzania, przekształcania, połączenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego wyłącznie dla Sprzedającego i za jego uprzednią pisemną zgodą. W przypadku przetworzenia, przekształcenia połączenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego z innym towarem nie należącym do Sprzedającego, jest to czynność dokonywana w złej wierze. Odnośnie nowych rzeczy powstałych z połączenia lub pomieszania Sprzedający nabywa prawo współwłasności w stosunku, jaki jest udział wartości towaru zastrzeżonego w łącznej wartości nowych przedmiotów. W takim wypadku nowe przedmioty powstające z procesu połączenia lub pomieszania towarów zastrzeżonych stają się również towarami zastrzeżonymi w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków.

7.4 W przypadku zbycia towaru zastrzeżonego osobom trzecim, stanowi to jednoczesne przeniesienie na Sprzedającego wierzytelności przysługujących Kupującemu wobec osób trzecich, jak również ewentualnych wierzytelności wobec ubezpieczycieli osób trzecich powstałych lub mogących powstać w wyniku lub w związku ze zbyciem towaru zastrzeżonego.

7.5 W przypadku eksportu towarów zastrzeżonych stanowi to jednoczesne przeniesienie na Sprzedającego wierzytelności Kupującego wobec instytucji kredytowych krajowych oraz zagranicznych, powstałych lub mogących powstać w wyniku lub w związku eksportem, w szczególności wierzytelności z tytułu zleceń inkasa, akredytyw lub potwierdzeń akredytyw jak również z tytułu poręczeń oraz gwarancji.

7.6 Gdy towar zastrzeżony jest zbywany lub eksportowany po połączeniu lub pomieszaniu, jak wskazano w ust. 7. 3 powyżej, wierzytelności, o których mowa w ust. 7.4 oraz 7.5 powyżej są przelewane na Sprzedającego w wysokości do kwoty wartości wierzytelności przysługujących Sprzedającemu wobec Kupującego, wraz z należnościami ubocznymi.

7.7 Postanowienia ustępów powyższych nie stanowią przedłużenia terminu płatności należności Kupującego wobec Sprzedającego, ani zwolnienia Kupującego z długu.

7.8 Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia wierzytelności, do których jest uprawniony z tytułu przelewów wierzytelności, o których mowa w ustępach powyższych, od dnia, w którym Kupujący opóźnia się regulowaniem swoich zobowiązań wobec Sprzedającego lub od dnia, w którym w stosunku do Kupującego wszczęto postępowanie egzekucyjne. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest niezwłocznie przekazać Sprzedającemu wszelkie informacje oraz dokumenty konieczne do egzekwowania przelanych wierzytelności przez Sprzedającego, a także powiadomić dłużników o przelewie.

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za szkody, które zostały spowodowane niewłaściwym używaniem, wadliwym montażem lub uruchomieniem, wadliwą bądź niedbałą obsługą lub wskutek nieprawidłowo przeprowadzonego remontu przedmiotu dostaw lub usług Sprzedającego przez Kupującego lub osoby trzecie.

8.2 Na wniosek Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania wspierające Sprzedającego w rozwiązaniu sporów, w których Sprzedający może być stroną w związku z naruszeniem praw osób trzecich podnoszonych w związku z Ogólnymi Warunkami.

8.3 Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza dochodzenia od Kupującego przez Sprzedającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

8.4 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za produkty oraz efekt wykonanych usług jedynie w zakresie zgodności ich cech technologicznych z powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie zgodności składu produktu lub efektu usługi z dostarczoną specyfikacją (certyfikatem).

8.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przydatność przedmiotu usług lub produktów Sprzedającego do celów Kupującego. Informacje Sprzedającego w zakresie możliwości wykorzystania przedmiotu usług lub produktów stanowią jedynie sugestie, które wymagają weryfikacji przez Kupującego, w szczególności poprzez wykonanie odpowiednich testów.

9 RĘKOJMIA, REKLAMACJE

9.1 Kupujący jest obowiązany sprawdzić przedmiot dostaw lub usług niezwłocznie po jego otrzymaniu, w szczególności dokonać weryfikacji jego kompletności, zgodności ilościowej z zamówieniem, oraz poprawności funkcjonowania.

9.2 Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedającemu istnienie widocznych wad produktów lub przedmiotów usług w terminie ośmiu dni kalendarzowych od odbioru produktu lub wykonania usługi, zaś wady, które ujawnią się później, w ciągu ośmiu dni kalendarzowych po ich wykryciu, pod rygorem utraty praw z tytułu rękojmi oraz braku odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedającego z tytułu wad. Sprzedający jest obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tytułu rękojmi przez okres jednego roku od dnia, w którym na Kupującego przeszło ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Rękojmia oraz odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu dostarczenia produktu używanego jest wyłączona.

9.3 W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący jest obowiązany umożliwić Sprzedającemu w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, według wyboru Sprzedającego: usunięcie wady, dostarczenia przedmiotu wolnego od wady lub wykonania ponownego obarczonego wadą świadczenia.

9.4 W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z powodu wad produktu lub wykonanych usług, wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedającego z tego tytułu.

9.5 Sprzedający ponosi koszty związane z usunięciem wad, zgłoszonych zgodnie z ust. 9.2. powyżej jedynie w zakresie kosztów poniesionych w przypadku, gdy produkt lub przedmiot usługi znajduje się w siedzibie Kupującego lub innym miejscu uzgodnionym pisemnie przez strony. Kupujący ponosi koszty dodatkowe wynikające z przemieszczenia produktu lub przedmiotu usługi w inne miejsce, w szczególności tj. koszty transportu, drogowe, koszty robocizny oraz materiałów.

9.6 Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności należności wobec Sprzedającego.

9.7 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie produktu lub efektu usługi, w szczególności za zużycie elementów eksploatacyjnych, w tym płynów.

9.8 W przypadku wykonywania uprawnień z rękojmi przez Kupującego, okres rękojmi nie podlega wydłużeniu o okresy wykonywania przez Sprzedającego zobowiązań wynikających z rękojmi.

9.9 W przypadku udzielenia przez Sprzedającego gwarancji na produkt lub przedmiot usługi, w braku innych pisemnych lub złożonych w formie elektronicznej zastrzeżeń przyjmuje się, że do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy powyższe niniejszego punktu 9.

9.10 W przypadku określonym w powyższym ustępie w braku innych pisemnych lub złożonych w formie elektronicznej zastrzeżeń przyjmuje się, że gwarancja została udzielona na rok od dnia wydania towaru lub przedmiotu usługi lub wystawienia faktury z tego tytułu, w zależności od tego, który termin jest krótszy.

10 SIŁA WYŻSZA

10.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, , w przypadku, gdy niewykonanie zobowiązania spowodowane było działaniem siły wyższej. W szczególności w takim wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wykonania usług i dostaw produktów oraz z tytułu kar umownych.

10.2 Za siłę wyższą, o której mowa w ustępie 10.1, rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec, w szczególności wojny, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe, także w przypadku, gdy wystąpiły one u kontrahentów Sprzedającego.

10.3 Kupujący nie może się powołać na siłę wyższą, jeżeli zaistniała ona po upływie terminu spełnienia zobowiązania Kupującego, lub jeśli Kupujący nie poinformował Sprzedającego natychmiast po jej zaistnieniu, w formie pisemnej lub elektronicznej.

10.4 Jeżeli wynikła z siły wyższej przeszkoda, uniemożliwiająca wykonywanie umowy, będzie trwała ponad 30 dni, Sprzedający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11 ZABEZPIECZENIE

11.1 W przypadku, gdy wartość zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego wynosi lub ma wynosić powyżej 50.000,00 zł, to Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego przedstawienia Sprzedającemu przez Kupującego w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego żądania zabezpieczenia wykonania zobowiązania Kupującego, o treści żądanej przez Sprzedającego, w szczególności, poręczenia, weksla wraz z poręczeniem wekslowym, odpowiedniego ubezpieczenia, gwarancji, w tym gwarancji bankowej. Na potrzeby niniejszego ustępu, w przypadku, gdy wartość zobowiązania wyrażona jest walucie obcej, zastosowanie znajduje kurs średni NBB ogłaszany na dzień określony zgodnie z ust. 5.2. powyżej.

11.2 W przypadku braku przedstawienia przez Kupującego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 11.1 powyżej, w terminie określonym w ww. ustępie, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od wszystkich umów zawartych z Kupującym. Wystąpienie przez Sprzedającego z żądaniem zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 11. 1 powyżej, zawiesza okres terminów na wykonanie czynności przez Sprzedającego na okres, w którym Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia zabezpieczenia.

12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

12.1 Przekazanie Kupującemu produktu lub wykonanie usługi nie stanowi w żadnym wypadku przeniesienia praw autorskich lub własności przemysłowej przez Sprzedającego na Kupującego, ani udzielenia licencji w tym zakresie.

12.2 Kupujący zapewnia, że przekazywanie informacji i dokumentacji Sprzedającemu w celu wykonania umowy, nie narusza praw własności intelektualnej ani przemysłowej osób trzecich.

12.3 W przypadku gdy w wyniku wykonywania umowy powstanie wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy, znak towarowy lub opracowany zostanie projekt racjonalizatorski, Kupujący nie będzie ubiegał się w tym zakresie o patenty, prawa ochronne, dodatkowe prawa ochronne, prawa z rejestracji lub inne prawa ani zawierał umów licencji na swoją rzecz ani nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Ponadto w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Kupującego umowy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje Sprzedającemu bez dodatkowego wynagrodzenia dla Kupującego.

12.4 Kupujący przeniesie na Sprzedającego wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne, jakie powstaną w wyniku wykonywania umowy ze Sprzedającym, a które przysługują Kupującemu w całości lub jako współwłasność.

13 POUFNOŚĆ

13.1 Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania bez pisemnej zgody Sprzedającego jakichkolwiek informacji uzyskanych w czasie trwania umowy, w szczególności tajemnic handlowych i tajemnic dotyczących przedsiębiorstwa Sprzedającego, a także powiązanych z nimi klientów i innych podmiotów oraz treści Ogólnych Warunków [Informacje Poufne].

13.2 Kupujący może wykorzystywać Informacje Poufne tylko w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania Ogólnych Warunków i jest zobowiązany na wniosek Sprzedającego niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu wszystkie nośniki zawierające Informacje Poufne, włącznie z kopiami.

13.3 Powyższe obowiązki nie dotyczą informacji, które są lub staną się publicznie dostępne nie z winy Kupującego lub których ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy lub które podlegają ujawnieniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13.4 Obowiązki określone powyżej są nieograniczone w czasie oraz wiążą także po zakończeniu obowiązywania Ogólnych Warunków.

13.5 Sprzedający jest uprawniony przekazywać informacje poufne dotyczące Kupującego podmiotom powiązanym ze Sprzedającym.

14 DANE OSOBOWE, INFORMACJE HANDLOWE

14.1 Kupujący zapewni, że przekazywanie wszelkich danych osobowych Sprzedającemu następuje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kupujący obowiązany jest zapewnić, o ile jest to możliwe z punktu widzenia powszechnie obowiązującego prawa: a) prawo Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych, b) prawo Sprzedającego do umieszczania danych osobowych w bazach danych, c) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód osób, których dane osobowe są przetwarzane, w celu przetwarzania tych danych przez Sprzedającego, d) dopełnienie wszelkich obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane, także w odniesieniu do ust. 14.3 poniżej.

14.2 W razie wysuwania przez osoby trzecie roszczeń wobec Sprzedającego w związku z ich danymi osobowymi, uzyskanymi przez Sprzedającego od Kupującego lub w związku z wykonywaniem Ogólnych Warunków, Kupujący zaspokoi roszczenia osób trzecich w stosunku do Sprzedającego.

14.3 W przypadku przekazania adresu elektronicznego Sprzedającego lub osób działających w jego imieniu stanowi to przekazanie adresu także w celu wysyłania przez Sprzedającego na te adresy informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15 KOMUNIKACJA STRON

15.1 Wszelka komunikacja między stronami, w tym składanie zamówień i ofert oraz doręczanie pism związanych z realizacją Ogólnych Warunków następuje drogą pocztową na adresy siedzib Stron lub na uzgodniony uprzednio pisemnie przez Strony numer faksu lub adres poczty elektronicznej.

15.2 W przypadku zmiany adresu, w tym adresu poczty elektronicznej, lub numeru faksu Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Sprzedającego o zmianie, w innym wypadku doręczenie na poprzedni znany adres lub numer faksu uważa się za skuteczne.

16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1 Ogólne Warunki podlegają wyłącznie prawu polskiemu.

16.2 Umieszczanie przez Kupującego znaków towarowych lub nazwy Sprzedającego, jak również powoływanie się na współpracę ze Sprzedającym w kontaktach z kontrahentami lub upublicznianie takiej współpracy i jakiekolwiek inne posługiwanie się znakami towarowymi lub nazwą Sprzedającego dopuszczalne jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.

16.3 Jeżeli jedno lub więcej postanowień Ogólnych Warunków będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność jej pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie Ogólnych Warunków, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez Strony.

16.4 Kupujący nie może przenieść praw ani obowiązków wobec Sprzedającego bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

16.5 W razie wątpliwości interpretacyjnych wiążąca jest polska wersja Ogólnych Warunków.

16.6 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z wykonywania umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy według prawa polskiego ze względu na siedzibę Sprzedającego. Jeśli Sprzedający nie posiada siedziby w Polsce, właściwym będzie właściwy sąd we Wrocławiu.